Algemene voorwaarden - SteelTrends

Artikel 1 DEFINITIES

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende betekenissen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

SteelTrends: de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

Opdrachtgever: een wederpartij die een natuurlijke- of rechtspersoon is;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever;

Koop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een

verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een opdrachtgever (natuurlijke- of rechtspersoon,

die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf).Artikel 2 ALGEMEEN

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SteelTrends en een

opdrachtgever, waarop SteelTrends deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SteelTrends, waarin voor de uitvoering derden betrokken dienen te worden.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn

overeengekomen.Artikel 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door SteelTrends gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders

aangegeven. SteelTrends is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten binnen Nederland

en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is SteelTrends daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,

tenzij SteelTrends anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht SteelTrends niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of

offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.Artikel 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van SteelTrends op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door plaatsing van uw bestelling via onze website, per e-mail, per fax of per telefoon.Artikel 5 LEVERING EN LEVERTIJD

5.1 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf hebben verlaten.

5.2 SteelTrends zal overgaan tot levering aan de opdrachtgever wanneer de bankinstantie ons heeft bevestigd dat de betaling succesvol is uitgevoerd.

5.3 SteelTrends is gerechtigd om ongevraagd onder rembours of aangetekend te leveren. Wanneer de opdrachtgever hiertoe geen opdracht heeft gegeven zullen de kosten daarvoor gedragen worden door SteelTrends.

5.4 SteelTrends is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), de wederpartij is in dit geval verplicht te betalen overeenkomstig de overeenkomst die SteelTrends en de opdrachtgever zijn aangegaan.

5.5 SteelTrends is verplicht om uiterlijk binnen 30 werkdagen na het ontvangen van de betaling te leveren, tenzij door partijen een andere leveringstermijn is overeengekomen.

5.6 Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever het recht om de koop onmiddellijk ongedaan te maken.Artikel 6 TRANSPORT/RISICO

De verzending van de goederen geschiedt binnen Nederland franco en is voor risico van de opdrachtgever.Artikel 7 GEBREKEN, FOUTIEVE LEVERINGEN, RECLAMES

7.1 Gebreken dienen door de opdrachtgever onmiddellijk of tenminste binnen 2 dagen na afgifte/oplevering van

goederen/diensten/producten te worden medegedeeld aan SteelTrends.

7.2 Indien de opdrachtgever de in 7.1 gestelde voorschriften niet opvolgt, kan hij ten aanzien van SteelTrends geen enkel recht meer doen gelden.

7.3 Conform de wet ”Kopen op afstand” heeft de opdrachtgever het recht op een afkoelingsperiode van 7 dagen.

De wet "Kopen op afstand" is niet geldig bij de aankoop van een RVS wereldkaart;

Iedere wereldkaart is uniek en wordt speciaal voor u op maat gemaakt en bewerkt. Dit betekent dat het herroepingsrecht niet van toepassing is. Na het plaatsen van uw bestelling heeft u een bedenktijd van een (kalender-) week. Binnen die termijn kunt u kosteloos van uw bestelling afzien. Na deze termijn is uw bestelling onherroepelijk.

Gedurende deze periode heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om het geleverde product terug te sturen. In dit geval

is de opdrachtgever de portokosten verschuldigd. SteelTrends brengt geen verzend- of administratiekosten in

rekening. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden zal door SteelTrends, binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug worden betaald. Dit herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de opdrachtgever zijn vervaardigd.

7.4 Reclames ten aanzien van goederen en diensten die niet door SteelTrends zelf tot stand gebracht zijn, zullen in

behandeling genomen worden en er zal bemiddeld worden tussen de opdrachtgever en de aansprakelijk gestelde

leverancier. SteelTrends kan ten aanzien van deze goederen en diensten nimmer direct door de opdrachtgever

aansprakelijk gesteld worden.

7.5 De aansprakelijkheid van SteelTrends reikt nooit verder dan de vervangingswaarde van het ondeugdelijke goed

of de ondeugdelijke dienst, indien de opdrachtgever in staat is aan te tonen dat de fout aan SteelTrends te wijten is. De opdrachtgever heeft de keuze creditering van de waarde te ontvangen dan wel herstel van het ondeugdelijke.

SteelTrends kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor vervolgschade, in welke vorm dan ook.

7.6 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen van kwaliteit, kleur,

maat, indeling, lettergrootten of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

7.7 Reclames van de opdrachtgever op grond van dit artikel, laten zijn betalingsverplichtingen jegens SteelTrends onverlet.
Artikel 8 BETALING/NAKOMING

8.1 Betaling dient vóór levering plaats te vinden en kan op twee manieren geschieden: betaling vooraf middels

bank/giro of contant bij aflevering/ of via Ideal.

8.2 In geval betaling op een andere wijze geschiedt dan contant, wordt de betaling pas als verricht beschouwd

wanneer SteelTrends van haar bank bericht van betaling heeft ontvangen.Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 SteelTrends, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige

overeenkomst, zijn aansprakelijk voor welke schade dan ook, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst,

welke koper of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect,

ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

9.2 Onverminderd het in punt 9.1 genoemde, is SteelTrends in ieder geval nimmer aansprakelijk:

a: wegens niet, of niet tijdige levering;

b: voor gegevens in website, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;

c: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (=overmacht);

d: indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor

andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig

gebruikt;

e: voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

f: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.Artikel 10 ANNULERING

Bij annulering door de opdrachtgever is de volledige koopprijs verschuldigd indien de order het productieproces is

ingegaan. Dit is het geval, 2 dagen nadat de bestelling per email is bevestigd door SteelTrends.Artikel 11 OVERMACHT

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als

gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het

verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SteelTrends

geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SteelTrends niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Werkstakingen in het bedrijf van SteelTrends of toeleveranciers worden daaronder begrepen.

11.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst

opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te

ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4 Voor zover SteelTrends ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen

gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is van SteelTrends gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te

komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke

overeenkomst.Artikel 12 GESCHILLEN

Alle geschillen, waarbij inbegrepen die geschillen die slechts door een partij als zodanig beschouwd worden,

voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de

betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist

door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Nederlandse rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit

toestaan.Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.

Algemene voorwaarden - SteelTrends

Artikel 1 DEFINITIES

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende betekenissen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

SteelTrends: de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

Opdrachtgever: een wederpartij die een natuurlijke- of rechtspersoon is;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever;

Koop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een

verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een opdrachtgever (natuurlijke- of rechtspersoon,

die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf).Artikel 2 ALGEMEEN

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SteelTrends en een

opdrachtgever, waarop SteelTrends deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SteelTrends, waarin voor de uitvoering derden betrokken dienen te worden.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn

overeengekomen.Artikel 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door SteelTrends gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders

aangegeven. SteelTrends is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten binnen Nederland

en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is SteelTrends daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,

tenzij SteelTrends anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht SteelTrends niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of

offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.Artikel 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van SteelTrends op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door plaatsing van uw bestelling via onze website, per e-mail, per fax of per telefoon.Artikel 5 LEVERING EN LEVERTIJD

5.1 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf hebben verlaten.

5.2 SteelTrends zal overgaan tot levering aan de opdrachtgever wanneer de bankinstantie ons heeft bevestigd dat de betaling succesvol is uitgevoerd.

5.3 SteelTrends is gerechtigd om ongevraagd onder rembours of aangetekend te leveren. Wanneer de opdrachtgever hiertoe geen opdracht heeft gegeven zullen de kosten daarvoor gedragen worden door SteelTrends.

5.4 SteelTrends is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), de wederpartij is in dit geval verplicht te betalen overeenkomstig de overeenkomst die SteelTrends en de opdrachtgever zijn aangegaan.

5.5 SteelTrends is verplicht om uiterlijk binnen 30 werkdagen na het ontvangen van de betaling te leveren, tenzij door partijen een andere leveringstermijn is overeengekomen.

5.6 Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever het recht om de koop onmiddellijk ongedaan te maken.Artikel 6 TRANSPORT/RISICO

De verzending van de goederen geschiedt binnen Nederland franco en is voor risico van de opdrachtgever.Artikel 7 GEBREKEN, FOUTIEVE LEVERINGEN, RECLAMES

7.1 Gebreken dienen door de opdrachtgever onmiddellijk of tenminste binnen 2 dagen na afgifte/oplevering van

goederen/diensten/producten te worden medegedeeld aan SteelTrends.

7.2 Indien de opdrachtgever de in 7.1 gestelde voorschriften niet opvolgt, kan hij ten aanzien van SteelTrends geen enkel recht meer doen gelden.

7.3 Conform de wet ”Kopen op afstand” heeft de opdrachtgever het recht op een afkoelingsperiode van 7 dagen.

De wet "Kopen op afstand" is niet geldig bij de aankoop van een RVS wereldkaart;

Iedere wereldkaart is uniek en wordt speciaal voor u op maat gemaakt en bewerkt. Dit betekent dat het herroepingsrecht niet van toepassing is. Na het plaatsen van uw bestelling heeft u een bedenktijd van een (kalender-) week. Binnen die termijn kunt u kosteloos van uw bestelling afzien. Na deze termijn is uw bestelling onherroepelijk.

Gedurende deze periode heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om het geleverde product terug te sturen. In dit geval

is de opdrachtgever de portokosten verschuldigd. SteelTrends brengt geen verzend- of administratiekosten in

rekening. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden zal door SteelTrends, binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug worden betaald. Dit herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de opdrachtgever zijn vervaardigd.

7.4 Reclames ten aanzien van goederen en diensten die niet door SteelTrends zelf tot stand gebracht zijn, zullen in

behandeling genomen worden en er zal bemiddeld worden tussen de opdrachtgever en de aansprakelijk gestelde

leverancier. SteelTrends kan ten aanzien van deze goederen en diensten nimmer direct door de opdrachtgever

aansprakelijk gesteld worden.

7.5 De aansprakelijkheid van SteelTrends reikt nooit verder dan de vervangingswaarde van het ondeugdelijke goed

of de ondeugdelijke dienst, indien de opdrachtgever in staat is aan te tonen dat de fout aan SteelTrends te wijten is. De opdrachtgever heeft de keuze creditering van de waarde te ontvangen dan wel herstel van het ondeugdelijke.

SteelTrends kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor vervolgschade, in welke vorm dan ook.

7.6 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen van kwaliteit, kleur,

maat, indeling, lettergrootten of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

7.7 Reclames van de opdrachtgever op grond van dit artikel, laten zijn betalingsverplichtingen jegens SteelTrends onverlet.
Artikel 8 BETALING/NAKOMING

8.1 Betaling dient vóór levering plaats te vinden en kan op twee manieren geschieden: betaling vooraf middels

bank/giro of contant bij aflevering/ of via Ideal.

8.2 In geval betaling op een andere wijze geschiedt dan contant, wordt de betaling pas als verricht beschouwd

wanneer SteelTrends van haar bank bericht van betaling heeft ontvangen.Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 SteelTrends, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige

overeenkomst, zijn aansprakelijk voor welke schade dan ook, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst,

welke koper of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect,

ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

9.2 Onverminderd het in punt 9.1 genoemde, is SteelTrends in ieder geval nimmer aansprakelijk:

a: wegens niet, of niet tijdige levering;

b: voor gegevens in website, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;

c: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (=overmacht);

d: indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor

andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig

gebruikt;

e: voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

f: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.Artikel 10 ANNULERING

Bij annulering door de opdrachtgever is de volledige koopprijs verschuldigd indien de order het productieproces is

ingegaan. Dit is het geval, 2 dagen nadat de bestelling per email is bevestigd door SteelTrends.Artikel 11 OVERMACHT

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als

gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het

verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SteelTrends

geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SteelTrends niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Werkstakingen in het bedrijf van SteelTrends of toeleveranciers worden daaronder begrepen.

11.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst

opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te

ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4 Voor zover SteelTrends ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen

gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is van SteelTrends gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te

komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke

overeenkomst.Artikel 12 GESCHILLEN

Alle geschillen, waarbij inbegrepen die geschillen die slechts door een partij als zodanig beschouwd worden,

voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de

betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist

door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Nederlandse rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit

toestaan.Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2023 Steeltrends | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel